prywatność

Vila Pri Váhu

Prywatność

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Tożsamość i dane kontaktowe operatora

Dagmar Pepuchová ,  Liptovská Teplá 51, 034 83 Liptovská Teplá
IČO:  40397301 DIČ  :  1048073642  IČ DPH: SK1048073642

firma zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Ružomberku numer: 508-6712
e-mail:  
info@vilaprivahu.sk 90 
tel.: +421 282 131 282
web:  
www.vilaprivahu.sk

 1. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna
 • Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest zamówienie / rezerwacja wizyty online w celu poddania się wybranemu przez Ciebie leczeniu.
 • Celem przetwarzania jest również cele marketingowe (adresowanie marketingowe – marketing bezpośredni) t. jot. udzielanie kompleksowych informacji o naszych produktach i usługach, przesyłanie aktualności drogą elektroniczną – newsletter.

Podstawą prawną przetwarzania w tych celach jest zgoda osoby, której dane dotyczą. 

 1. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych
 • Dagmar Pepuvhová  z siedzibą w  Liptovská Teplá 51, 034 83 Liptovská Teplá
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych to osiem (8) lat od dnia wyrażenia zgody (jeżeli obowiązek przechowywania przez dłuższy czas danych osobowych nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa) lub do odwołania zgody.

 1. Informacje o prawach zainteresowanych osób

Osoba, której dane dotyczą (osoba, której dane osobowe są przetwarzane) ma prawo do:

 • o dostęp do danych zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( „ Rozporządzenie ”), w szczególności ( i ) prawo do potwierdzenia, czy dotyczące go dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, prawo dostępu do tych danych osobowych, oraz ( ii)) informacje o celu przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, jeśli to możliwe, o planowanym okresie przechowywania lub jeżeli nie jest to możliwe, kryteria decydujące o tym, istnienie prawa żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od osoba, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 2.1 i 4 Rozporządzenia, aw tych przypadkach co najmniej miarodajne informacje o zastosowanej procedurze oraz o znaczeniu i oczekiwanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, ((iii ) prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach na mocy art. 46 rozporządzenia o przekazywaniu danych, jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; ( iv ) prawo do bezpłatnej kopii przetwarzanych danych osobowych (w przypadku jeżeli osoba zainteresowana złożyła wniosek drogą elektroniczną, udziela się informacji w powszechnie używanej formie elektronicznej, chyba że osoba zainteresowana zażądała inaczej) – prawo do uzyskania takiej kopii nie może naruszać praw i wolności inni.
 • do sprostowania danych osobowych  zgodnie z art. 16 Rozporządzenia, bez zbędnej zwłoki, oraz prawo uzupełnienia niekompletnych danych osobowych zgodnie z pkt. Artykuł rozporządzenia, w tym poprzez dostarczenie zgłoszenia uzupełniającego.  
 • do usunięcia danych osobowych  (prawo do zapomnienia) zgodnie z art. 17 Rozporządzenia, bez zbędnej zwłoki, o ile ( i ) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały pozyskane lub w inny sposób przetwarzane, ( ii ) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie, zgodnie z art. Artykuł 6 ust. 1 1 litera a) lub art. 9 ust. 1 2 litery a) przepisów, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, ( iii ) osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 1 Rozporządzenia i brak jest prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, ( iv ) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, ( v) Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega operator, ( vi ) dane osobowe zostały uzyskane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego na podstawie art.8. 1 Regulamin; nie ma to zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne z powodów określonych w art. 17 ust. 2. 3 Regulamin.
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych na  podstawie art. 18 rozporządzenia, jeżeli ( i ) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych w okresie pozwalającym administratorowi sprawdzić prawidłowość danych osobowych, ( ii ) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu ograniczenia ich wykorzystywania, ( iii ) operator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebuje ich do udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ( iv ) osoba, która wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21. 1 Rozporządzenia, do czasu stwierdzenia, że ​​uzasadnione powody po stronie operatora przeważają nad prawnie uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.
 • do przenoszenia danych osobowych na  podstawie art. 20 rozporządzenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które jej dotyczą, które dostarczyła administratorowi oraz ma prawo przenieść te dane osobowe innemu administratorowi bez swojego administratora, komu przekazano dane osobowe, ( i ) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1. 1 litera a) lub art. 9 ust. 1 2 litery a) Regulaminu lub na podstawie umowy zgodnie z art.6 ust. 1 litera (b) Regulacje oraz ( ii ) jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na  podstawie art. 21 rozporządzenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1. 1 litera (e) lub (f) Regulacje, w tym sprzeciw wobec profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator nie może dalej przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże niezbędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przyczyny udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim dotyczą one takiego marketingu bezpośredniego.

 • wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) lub art. 9 ust. 2 litery a) rozporządzenia; Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, Hraničná 12, 820 07 Bratysława, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk 
Masz pytanie?

Zapytaj gospodarza